Mesto, ki povezuje

Skupaj za hitrejši razvoj

V Ljubljani spodbujamo povezovanje med različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj z nami gradijo trajnostni razvoj mesta in regije.

Ljubljanska urbana regija (RRA LUR)

Ljubljanska urbana regija združuje 26 osrednjeslovenskih občin in je regija z največ znanja in kreativnega potenciala v Sloveniji. V njej so zgoščene najpomembnejše državne, znanstvene, raziskovalne, izobraževalne in kulturne institucije. 

Ljubljana s številnimi ukrepi in dejavnostmi ustvarja kakovostne pogoje za gospodarsko rast in trajnostni razvoj celotne Ljubljanske urbane regije. Svoj trajnostni razvoj gradi na znanju, inovativnosti, kreativnosti in sinergiji ključnih deležnikov in sektorjev. 

Regija svojo konkurenčnost povečuje s prenovo prometne, okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture ter z razvojem človeških potencialov. Zdravo in kakovostno bivalno okolje zagotavlja z varovanjem naravnih danosti, ustreznim prostorskim načrtovanjem, prenovo obstoječega stavbnega fonda in naselij ter s sonaravno samooskrbo.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

Ena izmed značilnosti regije je nenehno prepletanje urbanega in ruralnega okolja, ki imata pogosto zelo različna izhodišča in potrebe, zato je stalno sodelovanje, povezovanje in usklajevanje vseh 26 občin prav tako izredno pomembno. 

Pri tem imata pomembno vlogo Svet Ljubljanske urbane regije v sestavi županov vseh občin te regije, ki pod okriljem Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije aktivno sodelujejo pri načrtovanju skladnega razvoja ter pri reševanju različnih izzivov, ter Razvojni svet Ljubljanske urbane regije, ki ga sestavlja 26 predstavnikov občin, 26 predstavnikov gospodarstva in 13 predstavnikov nevladnih organizacij iz regije. Svetu Ljubljanske urbane regije, ki ga sestavlja 26 županov vseh občin, predseduje ljubljanski župan Zoran Janković.

V regiji so bili v preteklosti realizirani številni uspešni projekti:

  • RCERO (Regionalni center za ravnanje z odpadki), največji okoljski projekt v državi, kjer skrbimo za odpadke tretjine Slovenije.
  • Uvedba rumenih pasov za javni prevoz na glavnih vpadnicah in podaljšanje linij javnega potniškega prometa (LPP) do občinskih središč.
  • Sistem P+R je bil razvit s sofinanciranjem vseh 26 občin osrednjeslovenske regije (Ljubljanska urbana regija) in sofinanciranjem iz dveh evropskih skladov.
  • Na mestnih vpadnicah deluje pet parkirišč po sistemu P+R. V sodelovanju s sosednjimi občinami pa je omogočeno plačilo v povezavi s sistemom Urbana še na treh drugih P+R.

Regionalna destinacijska organizacija (RDO)

Ta deluje od leta 2011 in je kazalnik povezanosti in uspešnega sodelovanja v osrednjeslovenski regiji. RDO Osrednja Slovenija je vzorčni primer dobro organizirane, aktivne in povezane organizacije, ki je uspela regijo pozicionirati kot geografsko zaokroženo, dobro organizirano in produktno povezano območje. Turizem Ljubljana je za projekt RDO Osrednja Slovenija prejel priznanje zlato turistično srce za leto 2012.

Svet ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana (JHL)

Mestna občina Ljubljana in primestne občine, soustanoviteljice javnih podjetij, povezanih v JHL, so za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v povezanih javnih podjetjih in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb leta 2004 ustanovile skupni organ občin. Svet
ustanoviteljev sestavljajo župani občin Ljubljana, Medvode, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Škofljica, Dol pri Ljubljani in Horjul. Od leta 2007 je bil zapredsednika vedno soglasno izvoljen Zoran Janković, župan MOL, ki ima tudi največji odstotek glasov (88 %) pri sprejemanju odločitev. Odločitve na skupnem organu občin se kljub temu ne sprejemajo s preglasovanjem, ampak z medsebojnim tvornim sodelovanjem. Doslej je bilo na skupno 70 sejah sprejetih kar 649 sklepov, ki so bili z izjemo treh potrjeni soglasno.

Ustanovitev Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS)

Na pobudo ljubljanskega župana je bilo ustanovljeno Združenje mestnih občin Slovenije. Na ustanovni seji leta 2010 so za prvega predsednika izvolili Zorana Jankovića, župana Mestne občine Ljubljana. Združenje mestnih občin Slovenije predstavlja 11 mestnih občin, ki s svojim obsegom delovanja, tako na področju lokalne samouprave kot gospodarstva, zelo uspešno predstavljajo pomemben strukturni delež in razvojni potencial slovenskega urbanega, gospodarskega in družbenega življenja.