Ženske in otroci, ki so žrtve nasilja

Ženske in otroci, ki so žrtve nasilja

Nasilja nad ženskami in otroki se v preteklosti ni zaznavalo kot družbeni, temveč predvsem kot zasebni in moralni problem. Nevladne oblike pomoči v ta namen so se v Sloveniji tako začele razvijati konec osemdesetih, bolj izrazito pa šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Razvoj programov in storitev se je odvijal predvsem v ženskih organizacijah, ki so tovrstno nasilje uspele izpostaviti v javnosti. V zadnjem desetletju se je razvilo večje število programov in projektov, v okviru katerih si prizadevajo za ničelno toleranco do nasilja in vse bolj učinkovito odgovarjajo na potrebe žensk in otrok, ki so preživeli ali pa še preživljajo nasilje. V ta proces je intenzivno vključena tudi Mestna občina Ljubljana, ki podpira tako preventivne akcije kot tudi raznolike programe. Tako MOL že vrsto let sofinancira programe namestitve za žrtve nasilja, ki omogočajo takojšen umik iz nasilnega okolja (krizni center, varne hiše in zatočišča; posebna varna hiša za aktivne uporabnice nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja; posebna varna namestitev za žrtve trgovine z ljudmi). Poleg namestitve pa so ženskam, ki doživljajo nasilje ter žrtvam trgovine z ljudmi, na voljo tudi programi za osebno, telefonsko in spletno svetovanje ter skupine za samopomoč in podporne skupine. Posebnega pomena na področju obravnave nasilja pa so tudi programi za povzročitelje nasilja.