Brezdomni in ljudje v eksistenčni stiski

S številnimi ukrepi prispevamo k reševanju problematike

Brezdomstvo se tipično pojavlja predvsem v urbanih, mestnih središčih, pri čemer Ljubljana, kjer anonimnost išče veliko ljudi iz ostalih predelov Slovenije, žal ni izjema. Njihovo dejansko število je težko oceniti, saj gre po evropski klasifikaciji za kategorijo, ki zajema tako odkrito in vidno kot tudi prikrito ali manj vidno brezdomstvo. Brezdomni tako niso le tisti, ki so brez strehe nad glavo ali brez stanovanja, temveč tudi tisti, ki živijo v negotovih ali neprimernih pogojih. Za reševanje problematike brezdomstva MOL nima formalnih pristojnosti, pa vendarle s številnimi ukrepi k temu pomembno prispeva.

Preprečevanje in lajšanje posledic brezdomstva

Za preprečevanje in lajšanje posledic brezdomstva MOL zagotavlja neprofitna najemna stanovanja in bivalne enote (preko Javnega stanovanjskega sklada MOL), denarne pomoči iz občinskega proračuna za socialno najšibkejše občane in občanke (preko krajevno pristojnih centrov za socialno delo z območja MOL) ter s sofinanciranjem sredstva namenja za delovanje raznovrstnih programov pomoči in oskrbe.

Ulično brezdomstvo

V letu 2015 je Mestna občina Ljubljana naročila posebno terensko akcijo z namenom poizvedbe o pojavu motečih oblik vedenja na javnih površinah ter o potrebah uličnih brezdomcev v centru Ljubljane. Terensko akcijo je, ob sodelovanju z ostalimi organizacijami, ki izvajajo programe pomoči za brezdomne, izvedlo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Na osnovi te akcije je v letih 2016 in 2017 potekalo večmesečno ulično terensko delo s poudarkom na sistematičnem svetovalnem delu z najbolj izključenimi posamezniki, z namenom urejanja njihove kompleksne socialne in zdravstvene problematike ter umika iz življenja na ulici.