Obvezno zdravstveno zavarovanje

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

Občina plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim državljanom Republike Slovenije s stalnim bivališčem v MOL in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v MOL, ki jim je bila na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s strani centra za socialno delo izdana odločba o upravičenosti do takega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Vlogo za uveljavljanje pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je potrebno vložiti pri pristojnem centru za socialno delo. 

Nadalje MOL na podlagi določil 24. točko. 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zdravstveno zavaruje in plačuje mesečni prispevek za zavarovanje za mladoletne osebe , ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo mladoletne osebe s prebivališčem v MOL v zdravstveno zavarovanje preko občine lahko vložite:

  • osebno na Oddelku za zdravje in socialno varstvo MOL, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana,  ali
  • po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.