Strategija razvoja podeželja

Trije strateški cilji pri razvoju podeželja

Danes izvajamo Strategijo razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014–2020.

V sklopu strategije smo si zastavili tri strateške cilje:

  • zagotoviti kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Ljubljane, z izboljšanjem oskrbe prebivalcev s kakovostno hrano, sonaravnim gospodarjenjem z gozdom in njegovo zaščito, ohranjanjem ter razvojem funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev,
  • povečati število raznolikih dejavnosti na podeželju s kontinuiranim razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, dvigom prepoznavnosti podeželja in oblikovanjem celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
  • skrbeti za razvoj socialnega kapitala in ohraniti identiteto podeželja s spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanjem in razvojem obstoječih notranjih možnosti ljubljanskega podeželja.