Otroci v Ljubljani

Najlepša sta otroški smeh in sreča

Četudi MOL svoja prizadevanja usmerja zlasti v zagotavljanje kakovostne javne mreže vrtcev in šol, hkrati kot dopolnilo javni mreži podpira tudi delovanje zasebnih vrtcev in šol ter glasbenih šol, saj tako omogoča izvajanje pravice do izbire ne glede na socialni status staršev. Starši morajo imeti možnost, da svojim otrokom nudijo vzgojo in izobraževanje tudi po posebnih pedagoških načelih, v skladu z lastnimi svetovnonazorskimi oz. verskimi in drugimi prepričanji.

Mestna občina nudi nadstandard

Mestna občina Ljubljana prek programa za doseganje višje kakovosti izobraževanja v ljubljanskih osnovnih šolah zagotavlja v okviru ljubljanskega nadstandarda naslednje: 

  • javnim osnovnim šolam sofinancira stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka,
  • ljubljanske šole imajo možnost sofinanciranja drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalnih delavcev, knjižničarjev, učiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalcev gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje,
  • zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinancira učitelje tehnike in športne vzgoje.