Najemnine

Oprostitev najemnin - COVID-19

Mestna občina Ljubljana v obdobju trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, to je od vključno 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, najemnikom ni zaračunala najemnine ali dela najemnine skladno z veljavno najemno pogodbo.

S 1. 5. 2020 je začel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20), z dne 9. 6. 2020 pa še Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 96/20), ki omogočata, da se najemnikom poslovnih prostorov in stavb v lasti Mestne občine Ljubljana v obdobju trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

V skladu z veljavno zakonodajo imajo možnost uveljavljanja oprostitve najemnine samo tisti najemniki, ki jim je bilo zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno otežkočeno, o čemer bo na podlagi vloge in ob predpostavki izpolnjenih pogojev odločal župan.

Obrazci vlog:

  1. Vloga za ne zaračunavanje najemnine ali dela najemnine (Priloga 1)
  2. Izjava o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah (Priloga 2)

Podpisano vlogo s predpisanimi prilogami iz Vloge za zaračunavanje najemnine ali dela najemnine (Priloga1) je potrebno obvezno posredovati na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, najkasneje do 31. 8. 2020.
Najemnikom, ki ne bodo izpolnjevali pogojev in tistim najemnikom, ki vloge ne bodo oddali pravočasno, bo zaračunana najemnina skladno z najemno pogodbo.

Zakonodaja:

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20);
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 96/20); 
Izvleček Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe;

Mestna občina Ljubljana