Center Rog

v teku

Vrednost projekta: 27.600.000 €

Zaključek projekta: 2022

Opis projekta

S celostno urbano regeneracijo bomo oživili danes degradirano območje in vzpostavili središče ustvarjalnosti s področja vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja in kreativnih industrij. Program bo temeljil na meddisciplinarnem povezovanju kulturne ustvarjalnosti, gospodarstva, znanosti in izobraževanja, na novih tehnologijah in skupnostni rabi prostora. Z revitalizacijo bomo vzpostavili povezavo med mestnim središčem, kulturnim centrom Metelkova, novo Galerijo Cukrarna in Palačo Cukrarna.

Novo ustvarjalno središče Ljubljane

Center Rog predstavlja edinstveno priložnost za vzpostavitev smiselne povezave med starim mestnim jedrom Ljubljane, kulturnim centrom Metelkovo, razstaviščem v Galeriji Cukrarna in centrom za knjigo in mlade v Palači Cukrarna. Vzhodni del mestnega središča bo arhitekturno in urbanistično zaživel povsem na novo. Celovito urejena funkcionalna zemljišča in nove kakovostne javne površine med Trubarjevo in Rozmanovo cesto vse do Ljubljanice, vključno s parkirno hišo v podzemni garaži in novimi družabnimi prostori na Petkovškovem nabrežju, bodo prinesle novo kakovost bivanja za prebivalce in obiskovalce Ljubljane.

Odločitev, da bo Center Rog posvečen izključno javnim programom, je zagotovilo, da bo Ljubljana dobila 11.000 m2 novih kakovostnih javnih površin, od tega 5.500 m2 novih prostorov za kulturne, izobraževalne, raziskovalne in druge ustvarjalne dejavnosti. Prav v povezovanju teh področij se skriva dodana vrednost projekta Center Rog, ki potrjuje, kako vitalnega pomena je ta projekt za razvoj našega mesta. Center Rog bo namreč prostor, ki bo omogočal inovativno povezovanje oblikovanja, arhitekture, sodobne tehnologije, gospodarstva in izobraževanja, zato bo Center Rog novo ustvarjalno središče Ljubljane.

Center Rog bo v prvi vrsti prostor, ki bo številnim ustvarjalnim skupinam in posameznikom zagotavljal kakovostno prostorsko in tehnično infrastrukturo za njihove razvojne dejavnosti. Inovativnost programa je v tem, da bosta ta infrastruktura in ta sodobna tehnologija široki paleti uporabnikov dostopni kot javni dobrini, se pravi na nepridobitni osnovi. Center Rog je aktiven vložek Ljubljane v razvoj kreativnosti na različnih področjih. Potreba po takšnih sodobnih produkcijskih prostorih v Ljubljani je namreč izredno velika, še večja pa je potreba po sodobni tehnični opremi, ki je nepogrešljiva za razvojne dejavnosti. Center Rog bo natanko takšne prostore in takšno opremo vsem zainteresiranim ponujal kot javno infrastrukturo.

Mednarodno zasnovan program Centra Rog bo tako vzpostavil 20 novih produkcijskih prostorov, ki bodo dani za krajša ali daljša obdobja v brezplačen najem različnim produkcijskim skupinam. Sodobno tehnično opremljen Rog Lab bo kot valilnica projektov s področja kreativnih industrij (arhitektura, oblikovanje, sodobne tehnologije itd.) zagotavljal tehnično infrastrukturo. Ta bo na voljo široki paleti izvajalcev na teh področjih.

Meščani Ljubljane bodo v tem delu mesta dobili sodobno splošno knjižnico, ki pa bo v enem delu delovala tudi kot specializirana knjižnica za arhitekturo, oblikovanje in kreativne industrije. Center Rog bo razpolagal z novo večnamensko dvorano za potrebe razstavne, glasbene, intermedijske ali predavateljske in prezentacijske dejavnosti.

Sprehajalna pot se bo podaljšala in povezala celotno Petkovškovo nabrežje od Tromostovja do Plečnikovih zapornic in Cukrarne. Ob nabrežju bodo prostori Roga namenjeni gostinskim lokalom in trgovinam, ki se bodo navezovale predvsem na produkcijo, ki bo nastajala v Centru Rog.

 

Več +

Stanje projekta

Marec 2019

Sedem sodb je pravnomočnih, pričakujemo, da bo v kratkem pravnomočna še zadnja, osma. Takoj po izvršitvi sodbe bomo pričeli z ekološko sanacijo območja in nadaljevanjem investicije v Center Rog.

Potek projekta

September 2017

MOL do rešitve sodnega spora z začasnimi uporabniki MOL nima vstopa na območje nekdanje tovarne Rog, zato so v tem trenutku začasni uporabniki v celoti odgovorni za varnost ljudi na tem območju. MOL pa tako tudi ne more kakor koli ukrepati v povezavi s številnimi in stalnimi pritožbami bližnjih stanovalcev, ki se pritožujejo zaradi hrupa, kaljenja nočnega miru in smradu kanalizacije ter podobno. V MOL se zavedamo, da je stanje na območju Tovarne Rog zelo kritično, zato toliko bolj obžalujemo, da zavoljo nasprotovanja začasnih uporabnikov nastaja zamik pri začetku investicije v Center Rog. 

Februar 2017 

22. februarja je stekla obravnava na sodišču, mediacija je uradno končana, postopek na sodišču pa se nadaljuje z zaslišanjem prič maja 2017. Pričakujemo, da bo postopek na sodišču zelo hitro zaključen v korist MOL kot nespornega lastnika območja, kar bo omogočilo nadaljevanje investicije v Center Rog.

Leto 2016

V letu 2016 je potekal mediacijski postopek med MOL in začasnimi uporabniki Roga. Od junija 2016 dalje smo začasnim uporabnikom Roga ponujali predlog vključitve dela njihovih programov v nov Center Rog. Žal se začasni uporabniki Roga na noben naš predlog niso odzvali niti niso sami podali nobenega drugega predloga. Zadnji predlog za poravnavo je bil s strani MOL pisno posredovan dan pred sklicano obravnavo na sodišču kot še zadnja možnost sporazumne rešitve spora. Žal odgovora druge strani nismo prejeli. Konkretna izhodišča za dogovor, ki so bila podrobneje pojasnjena v štirih pogajanjih, so: takojšnje nadaljevanje ekološke sanacije in rušitve nevarnih objektov ter izvedba investicije do leta 2019, vključitev nekaterih programov skupnosti začasnih uporabnikov Roga v Center Rog, zagotovitev avtonomnega delovanja skupnosti v okviru Centra Rog in zagotovitev kontinuitete izvajanja programov tudi v času gradnje.

Leto 2014

Na osnovi neuspešnega razpisa in poizvedovanja pri potencialnih zasebnih vlagateljih leta 2012 se je izkazalo, da v sedanji finančni situaciji ni interesa za tako zahteven projekt. Po preučitvi vseh okoliščin se je izkazalo za edino stvarno uresničljivo možnost, da v programu investicije ostanejo samo osnovni, javni programi centra v zmanjšanem obsegu, ki bi jih bilo možno zagotoviti z javnimi sredstvi iz proračuna in iz strukturnih skladov. Zato je bilo sklenjeno, da se projekt revitalizacije območja Roga omeji na preureditev tovarne Rog, nujno potrebnega parkirišča v kleti in preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park.

Glede na to odločitev je bilo v letu 2013 potrebno novelirati tako programsko zasnovo kot tudi temu primerno popraviti dokumentacijo DIIP in PGD Centra Rog ter izpeljati postopek dopolnitve OPPN, ki dopušča fazno gradnjo. Nova programska zasnova centra hkrati upošteva tudi izsledke študij in analiz, ki so bile pripravljene v okviru EU projekta Second Chance ter izvajanja programa v pilotnem projektu RogLab.

Decembra 2013 je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, v februarju 2014 pa je bila oddana vloga za izdajo odločbe za komunalni prispevek. Od konca aprila razpolagamo s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, o natančnem terminu začetka gradnje pa bi bilo še preuranjeno govoriti.  

Februar 2012

Izveden je bil javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo: Center sodobnih umetnosti – Rog in garaže, vendar se na javni razpis ni prijavil nihče od zainteresiranih partnerjev. Potekajo priprave na ponovno izvedbo javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja.

Januar 2012

Objavljen je razpis za izbiro zasebnega partnerja za izgradnjo Centra Rog in garaž. Razpis je odprt do 7. marca 2012. Mestna občina Ljubljana z javnim razpisom išče zasebnega investitorja za rekonstrukcijo in izgradnjo Centra Rog v obsegu 9.000 m² površin, trinivojskih garaž s 578 parkirnimi mesti ter hotela/stanovanj s površino 5.380 m². 

Vrednost celotne investicije izgradnja Centra Rog in garaž je ocenjena na 52.585.905 EUR. Od tega je vložek MOL 13.539.026 EUR, delež zasebnega partnerja pa 39.046.879 EUR.

Februar 2011

Izdelana je novelacija investicijskega načrta za obnovo Roga, po kateri bo vrednost projekta znašala 51,35 milijona evrov.

V osnutku proračuna 2011 je za poplačilo leasinga, novelacijo investicijskega programa in izdelavo PZI dokumentacijenamenjeno 2,78 milijona evrov. S poplačilom leasinga bo MOL postala lastnica celotnega območja. Razpis za javno zasebno partnerstvo bo objavljen spomladi 2011.

Avgust 2010

Pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev in ekološko sanacijo. V teku je izdelava PGD in postopki za pridobitev zasebnega parterja.

Januar 2010

Od 8.12.2009 do 8.1.2010 je bila v atriju Mestne hiše na ogled predstavitvena razstava Centra sodobnih umetnosti – Rog.

Izgradnja in obnova bo potekala na osnovi javno-zasebnega partnerstva, pri čemer je Mestna občina Ljubljana večino pogojev, ki pogojujejo realizacijo projekta, že zagotovila. V letu 2010 bo izvedena še ekološka sanacija celotnega območja, skupaj z rušitvijo objektov ter izdelavo PGD in PZI dokumentacije za kompleks Centra sodobnih umetnosti – Rog ter z delom garaž pod centrom.

V letu 2010 je predvidena pridobitev zasebnega partnerja, ki bo na osnovi javno naročniškega razmerja zagotovil izgradnjo celotnega območja in obnovo nekdanje tovarne Rog.

Junij 2009

V pripravi je razpis za javno - zasebno partnerstvo.

Oktober 2009

MOL in Ministrstvo za kulturo sta podpisala Pismo o nameri, s katerim se je Ministrstvo za kulturo zavezalo, da bo v prihodnjih treh letih uvrstilo Center sodobnih umetnosti v svoje razvojne projekte ter iz integralnega proračuna in kohezijskih skladov zagotovilo finančna sredstva.

November 2008

Potrjena je bila programska zasnova Centra sodobnih umetnosti in izveden urbanistično-arhitekturni natečaj (na katerem je sodelovalo 15 skupin arhitektov) ter izbrana najboljša rešitev, ki bo podlaga za pripravo projektne dokumentacije. Strokovna komisija je izbrala rešitev arhitekturnega biroja mx_si, projektanta Borisa Bežana.

Leto 2007

Mestna občina Ljubljana se je v letu 2007 intenzivno posvetila projektu ureditve območja nekdanje tovarne Rog. Od leta 1991, ko je bila v objektu opuščena proizvodnja, do leta 2002, ko je Mestna občina Ljubljana kupila objekt, so potekala razmišljanja in razprave o prihodnosti tega območja. Vse razprave pa so se končale s priporočilom, da naj bo območje pretežno namenjeno javnim kulturnim programom.