Regijski center za ravnanje z odpadki - RCERO Ljubljana

izvedeno

Vrednost projekta: 155.000.000 €

Zaključek projekta: 2016

Opis projekta

Ljubljanski center za predelavo odpadkov je največji okoljski projekt v državi, kjer skrbimo za odpadke tretjine Slovenije. Ključni del regijskega centra so trije objekti, namenjeni mehansko-biološki obdelavi odpadkov.

Nadgradnja RCERO Ljubljana zajema izgradnjo objektov za predelavo odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode in 3. faza IV. in V. odlagališča nenevarnih odpadkov Barje.

Objekti RCERO poleg predelave odpadkov med drugim omogočajo izrabo njihove energetske vrednosti, proizvodnjo elektrike iz bioplina in preprečujejo izpuste toplogrednih plinov (predvsem metana) v ozračje. Ključna naloga regijskega centra je, da iz mešanih odpadkov izločimo kar največ še uporabnih materialov in da iz ločeno zbranih bioloških odpadkov pridelamo kompost. Ta je prvega kakovostnega razreda.

RCERO Ljubljana rešuje problem komunalnega ravnanja z odpadki v osrednji slovenski regiji in predstavlja celovito rešitev problematike ravnanja z odpadki ter sledi doslednemu izpolnjevanju EU direktiv. Poleg tega projekt RCERO zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, zlasti metana (CH₄), omogoča pridobivanje sekundarnih energentov, zagotavlja varovanje vodnih virov in zagotavlja optimalno rabo razpoložljivih odlagalnih površin.

Tovarna za predelavo odpadkov, kot centru poljudno rečemo, uporablja najmodernejšo in trajnostno tehnologijo za ravnanje z odpadki v evropskem merilu ter zagotavlja zelena delovna mesta, s posebno učno potjo pa v javnem podjetju Snaga na ustvarjalen način prikazujejo tudi vidik ravnanja z odpadki po načelih krožnega gospodarstva.

V projekt je vključenih že 58 občin.

Celotni projekt, za katerega nam je Evropska komisija izdala odločbo aprila 2009, po pooblastilu Mestne občine Ljubljana in preostalih občin vodi javno podjetje Snaga Ljubljana. Celotna naložba v RCERO Ljubljana znaša 155 milijonov evrov. Evropska komisija nam je za projekt odobrila 77,6 milijona evrov (65,88 odstotka) iz kohezijskega sklada EU. Preostanek sredstev so zagotovili iz državnega in občinskih proračunov ter iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Več o projektu na spletni strani: RCERO Ljubljana.

 

Projekt vključuje

 • Izgradnja objektov za predelavo odpadkov

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 112.220.000 €

  Tovarna za predelavo odpadkov, kot RCERU poljudno rečemo, uporablja najmodernejšo in trajnostno tehnologijo za ravnanje z odpadki v evropskem merilu ter zagotavlja zelena delovna mesta. Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih poteka mehansko-biološka obdelava odpadkov, in sicer za ločeno zbrane biološke odpadke, iz katerih pridobivamo kompost, in za preostanek komunalnih odpadkov. Sprejemamo in sortiramo tudi kosovne odpadke.

  V sklopu mehansko-biološke obdelave v objektih RCERO Ljubljana vsako leto pridobimo približno 60.000 ton trdnega goriva iz odpadkov različne kurilne vrednosti, 35.000 ton digestata po anaerobni obdelavi težke frakcije mešanih komunalnih odpadkov, 6.000 ton lesa, 7.000 ton komposta po obdelavi ločeno zbranih organskih, biorazgradljivih odpadkov, 25.000 ton izločenih sekundarnih surovin, 17.000 MWh električne energije in 36.000 MWh toplotne energije iz pridobljenega bioplina v procesu.

  Preberite več:

 • Čistilna naprava za izcedne vode

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 7.694.344 €

  Čistilna naprava lahko dnevno prečisti do 640 m3 izcednih voda iz odloženih odpadkov, predvidena povprečna dnevna količina voda, ki se lahko očisti na čistilni napravi, pa je 400 m3. Z njo preprečujemo iztekanje izcedne vode v kanalizacijo in v osrednjo čistilno napravo. S projektom smo izpolnili pogoje v okoljevarstvenem dovoljenju za odlaganje odpadkov, kar nam bo omogočalo odlaganje odpadkov tudi v prihodnje.

  Preberite več:

 • Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 4.760.000 €

  Novo polje za odlaganje nenevarnih odpadkov (v okviru RCERO Ljubljana je bila izpeljana 3. faza enotnega IV. in V. odlagalnega polja) redno obratuje od septembra 2009. Zagotavlja skoraj pet hektarjev novih površin, kamor bi lahko odložili približno 900 tisoč kubičnih metrov odpadkov. 

   

  Več o projektu +

  Vrednost in financiranje

  Vrednost projekta izgradnje 3. faze IV. in V. odlagalnega polja, ki se je začel s pripravo projektov in razpisne dokumentacije v letu 2007, izgradnja pa se je pričela oktobra 2008 in zaključila v maju 2009, znaša 4,76 mio € in vključuje strošek izvedbe del, strokovnega nadzora, dodatnega nadzora nad kakovostjo materialov in vgradnje, projektantskega nadzora, geotehničnega nadzora, geodetskih meritev in delo koordinatorja za varnost pri delu ter ostalih administrativnih stroškov.