Gradnja dodatnih vrtcev in novi oddelki osnovnih šol v letu 2020 in 2021

v teku

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Od leta 2006 do 2020 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 1.148.196.986 EUR, od tega 276.255.201 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje, in pridobili 17.101.297 EUR nepovratnih sredstev. Samo lani smo v proračunu MOL za predšolsko vzgojo in izobraževanje namenili skoraj 103 milijone evrov oziroma tretjino proračuna.

LETO

REALIZACIJA (PROGRAM IN
INVESTICIJE)

SREDSTVA ZA INVESTICIJE

%

SOFINANCIRANJE
EU in RS

2006

68.552.946 €

18.314.213 €

26,7

 

2007

55.352.913 €

7.217.917 €

13,0

 

2008

74.257.062 €

19.289.588 €

26,0

 

2009

72.758.908 €

19.168.214 €

26,3

 

2010

65.504.087 €

12.271.961 €

18,7

2011

73.467.206 €

13.285.419 €

18,1

 

2012

70.627.315 

7.861.376 €

11,1

 

2013

68.801.581 

13.441.252 €

19,5

956.631

2014

76.966.212 €

20.830.673 €

27,1

2.645.702 €

2015

75.181.393 €

18.901.211 €

25,1

2.965.283 €

2016

68.104.299 €

9.989.213 €

14,7

 

2017

79.677.634 €

15.314.228 €

19,2

504.673 €

2018

107.282.323 €

42.430.808 €

39,6

7.296.436 €

2019

102.866.016 €

35.174.698 €

34,2

493.460 €

Rebalans proračuna 2020

88.797.091 €

22.764.430 €

25,6

2.239.111 €

SKUPAJ 2006 - 2020

1.148.196.986 €

276.255.201 €

24,1

17.101.297 €

Proračun 2021

80.898.490 €

14.499.725 €

17,9

3.485.180 €

SKUPAJ 2006 - 2021

1.229.095.476 €

290.754.926 €

23,7

20.586.477 €

Tabela: Realizacija proračuna MOL za področje predšolske vzgoje in izobraževanja z ločenim prikazom sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje 2006–2020 in podatki iz proračuna MOL za leto 2020 in leto 2021.

Od leta 2006 do leta 2019 smo izvedli 6 novogradenj vrtcev in številne prenove, sanacije, adaptacije, sanacije kuhinj in igrišč z namenom zagotavljanja manjkajočih kapacitet in izboljšanja bivalnih pogojev v vrtcih in šolah ter na vseh objektih zamenjali azbestne strehe. Realizirali smo tudi celovite energetske in protipotresne sanacije 25 objektov vrtcev in šol. S pomočjo nepovratnih evropskih sredstev smo v okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-1 (vseh objektov MOL 48) prenovili 30 objektov vrtcev in šol, v EOL-2 (vseh objektov MOL 11) je bilo prenovljenih 7 objektov vrtcev in šol. Vsako leto izvajamo tudi obsežna redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrtcev in šol.

Javni vrtci v MOL 

Od leta 2007 smo na Mestni občini Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami odprli 104 nove oddelke v vrtcih. Skupno bo v šolskem letu 2020/2021 v javnih vrtcih 784 oddelkov. Od leta 2008 naprej se je število oddelkov v osnovnih šolah povečalo za 159 oddelkov in bo v šolskem letu 2020/2021 štelo skupno 1.078 oddelkov.

Investicijski načrt bo tudi v prihodnje smiselno prilagojen glede na dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vrtcih. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska vzdrževalna dela na objektih vrtcev, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

Osnovne šole v MOL

Dodatne prostorske kapacitete v osnovnih šolah zagotavljamo z večjim številom prostorov, ki jih dosegamo s preureditvami in ločevanjem prostorov na več manjših enot, zvečjimi notranjimi preureditvami in predelavami ter s prizidki in dozidavami. Kapacitete šol smo od leta 2008 (944 oddelkov) do letos (1.103 oddelki) povečali kar za 159 oddelkov.

V šolskem letu 2020/2021 bo v ljubljanskih javnih osnovnih šolah18 oddelkov več kot preteklo šolsko leto.
Po en oddelek več
bodo imele OŠ Božidarja Jakca, OŠ Danile Kumar, OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Dravlje, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Kašelj, OŠ Kolezija, OŠ Martina Krpana, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Miška Kranjca, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Nove Fužine, OŠ Nove Jarše, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Trnovo, OŠ Vide Pregarc, OŠ Vrhovci; na OŠ Ketteja in Murna in OŠ Spodnja Šiška pa bodo imeli po dva oddelka več. Na OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Polje, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Vižmarje Brod pa bo zaradi manjšega vpisa en oddelek manj kot preteklo šolsko leto.

Investicijski načrt bomo tako kot do sedaj tudi v prihodnje prilagajali glede na dinamiko vpisa otrok v šole. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska vzdrževalna dela na objektih šol, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

 

Projekt vključuje

 • V letih 2020 in 2021 nadaljujemo s prenovami naših vrtcev in gradnjami novih oddelkov

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  V letih 2020 in 2021 bomo izvedli naslednje večje investicije:

  • Vrtec Jelka, enota Palčki – celovita prenova objekta in nadzidava, predviden zaključek do oktobra 2020 (projekt je vključen v EOL-3);
  • Vrtec Viški gaj, enota Zarja – celovita prenova objekta, predviden zaključek do oktobra 2020 (projekt je vključen v EOL-3);
  • Vrtec Kolezija, enota Murgle – celovita prenova objekta in izgradnja večnamenskega prostora ter prenova kuhinje, predviden zaključek do novembra 2020 (projekt je vključen v EOL-3 ter delno financiran s sredstvi EKO sklada);
  • Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta – celovita prenova objekta, predviden zaključek do oktobra 2020 (projekt je vključen v EOL-3);
  • Vrtec Ciciban, enota Ajda – celovita prenova objekta z izgradnjo večnamenskega prostora, projekt bo predvidoma zaključen do marca 2021 (projekt je vključen v EOL-3 ter delno financiran iz državnih sredstev preko ZFO v višini 1.223.956 EUR).

 • Katere projekte bomo na osnovnih šolah končali v letu 2020 in 2021?

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  V letu 2020 bomo predvidoma zaključili z deli na petih osnovnih šolah, v letu 2021 pa bosta popolnoma nova prizidka dobili dve šoli:

  • OŠ Riharda Jakopiča – rušitev in novogradnja prizidka s telovadnico in dodatnimi učilnicami, projekt bo zaključen predvidoma do maja 2021
  • OŠ Martina Krpana – rušitev in novogradnja prizidka z dodatnimi učilnicami, projekt bo zaključen predvidoma do aprila 2021
  • OŠ Vrhovci – rušitev in novogradnja za pridobitev novih učilnic, projekt bo zaključen v decembru 2020
  • Osnovna šola Nove Fužine – celovita obnova objekta in nadgradnja objekta, ki vključuje ureditev 5 oddelkov Vrtca Pedenjped enota Šlik Šlak, projekt bo zaključen do novembra 2020 (projekt je vključen v EOL-3)
  • OŠ Koseze – izgradnja novega prizidka, ki bo zaključena v novembru 2020
  • OŠ Franca Rozmana Staneta – celostna obnova šolskega, športnega in otroškega igrišča, projekt bo zaključen v oktobru 2020
  • OŠ Mirana Jarca – celostna obnova šolskega, športnega in otroškega igrišča, projekt bo zaključen v oktobru 2020

 • Večji projekti, ki smo jih na področju vrtcev zaključili v letu 2019

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  • Zaključili smo energetsko sanacijo Vrtca Črnuče, enote Sapramiška.
  • Prenovili smo centralno kuhinjo v Vrtcu Črnuče, enote Ostržek (sofinanciranje investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo).
  • Celovito in energetsko smo sanirali Vrtec Vrhovci, enoto Vrhovci – (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada);
  • Zgradili smo večnamenski prostor Vrtca Mojca, enote Tinkara (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada);
  • Zgradili smo tudi večnamenski prostor Vrtca Pedenjped, enote Sladkosned - (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada).

 • Prenove vrtcev v letu 2019 v okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  V okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2 za energetsko prenovo javnih stavb v lasti MOL, v katerega je vključenih 11 objektov, od tega 3 objekti vrtcev, smo izvedli ukrepe za doseganje energetske učinkovitosti v naslednjih vrtcih:

  • Vrtec Najdihojca, enota Biba – celovita statična in energetska sanacija objekta s prenovo centralne kuhinje (v izvajanju; predviden zaključek september 2019);
  • Vrtec Galjevica, enota Galjevica – celovita statična in energetska sanacija objekta ter izgradnja večnamenskega prostora (v izvajanju; predviden zaključek september 2019);
  • Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav – celovita statična in energetska sanacija objekta (v izvajanju; predviden zaključek september 2019).

 • Večji projekti, ki smo jih v osnovnih šolah izvedli v letu 2019

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Večji projekti v osnovnih šolah v letu 2019:

  • OŠ Vič – izgradnja prizidka z dvema sodobnima učilnicama, posodobitev šolskega igrišča in ureditev učilnice na prostem (zaključeno);
  • OŠ Vižmarje Brod – za potrebe šole in širše lokalne skupnosti smo zgradili novo športno dvorano in uredili športno igrišče, ploščad in parkirišče (zaključeno);
  • Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – statična sanacija in izgradnja nove koncertne dvorane (zaključeno);
  • OŠ n. h. Maksa Pečarja – celostna obnova šolskega športnega igrišča (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019);
  • OŠ Danile Kumar – obnova kuhinje (predviden zaključek oktobra 2019);
  • OŠ Spodnja Šiška – obnova kuhinje in jedilnice (predviden zaključek septembra 2019).

 • Prenove osnovnih šol v letu 2019 v okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  V okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2 za energetsko prenovo javnih stavb v lasti MOL, v katerega je vključenih 11 objektov, od tega 4 objekti šol, se izvajajo ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti v naslednjih šolah:

  • OŠ Vodmat (v izvajanju, predviden zaključek oktober 2019);
  • OŠ Oskarja Kovačiča – podružnica Rudnik (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019);
  • OŠ Poljane (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019);
  • OŠ Oskarja Kovačiča – centralna šola, prenova toplotne postaje (predviden zaključek september 2019).