Povečujemo poplavno varnost

izvedeno

Vrednost projekta: 7.569.707 €

Vrednost je z DDV.

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Čeprav je za urejanje vodotokov pristojna država, smo v Ljubljani za čim večjo varnost naših meščanov pripravili in uresničujemo načrt ukrepov za povečanje poplavne varnosti MOL 2013–2022. 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti so:

 • izgradnja zadrževalnika Brdnikova z ocenjeno vrednostjo investicije 2,4 milijona evrov,
 • rekonstrukcija brvi in mostov (npr. Dolgi most, Mokrška brv, Opekarska cesta) v vrednosti 3 milijone evrov,
 • čiščenje in urejanje cestnih propustov in obcestnih jarkov, ki imajo vlogo odvodnih kanalov ob obilnih padavinah,
 • vzdrževanje odvodnjavanj,
 • odstranjevanje grmičevja in dreves za povečanje pretočnosti vodotokov in kanalov,
 • priprava strokovnega gradiva oz. študij za Občinski prostorski načrt.

Projekt vključuje

 • Dvignili smo desni breg Glinščice dolvodno od Poti Roberta Blinca

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 1.200.000 €

  Vrednost je z DDV.

  Nasuli in dvignili smo desni breg Glinščice dolvodno od Poti Roberta Blinca. Zamenjali smo brvi čez Glinščico na Jamnikarjevi ter Bizjakovi ulici in izvedli še nekaj manjših z OPPN načrtovanih ukrepov, ki pa so bolj lokalnega značaja, med njimi ureditev manjšega zadrževalnika ob Tehnološkem parku. Prav tako smo skladno z zahtevami OPPN vzpostavili tudi nadomestni habitat v območju Zadrževalnika Brdnikova.

 • Preuredili smo Pot Roberta Blinca, most preko Glinščice z novim priključkom na cestno povezavo od avtocestnega priključka Brdo do Tehnološkega parka in Brdnikovo cesto

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 3.100.000 €

  Vrednost je z DDV.

  V prvi fazi smo preuredili Pot Roberta Blinca, most preko Glinščice z novim priključkom na cestno povezavo od avtocestnega priključka Brdo do Tehnološkega parka in Brdnikovo cesto. Izvedli smo nadvišanje obstoječe ceste z mostno konstrukcijo preko Glinščice, s čimer je izvedena pregrada, ki preprečuje razlivanje poplavnih voda dolvodno od Brdnikove proti Rožni dolini. V okviru tega ukrepa sta urejena tudi prometna pretočnost na tem območju in pripadajoča komunalna infrastruktura na Brdnikovi cesti proti Cesti na Brdo.

  Izvaja se še zapornični objekt na Glinščici, ki bo v primeru prevelikega pretoka Glinščice preprečeval vdor visokih voda po Glinščici proti Rožni dolini in Viču.

 • Zgradili smo zadrževalnik Brdnikova

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 3.260.000 €

  Vrednost je z DDV.

  Za še večjo poplavno varnost prebivalk in prebivalcev smo dokončali gradnjo zadrževalnika Brdnikova (vključno z zaporničnim delom).  Uredili smo tudi Pot za Brdom od priključka na Pot Roberta Blinca proti AC priključku Brdo s kolesarskimi stezami in novim pločnikom.

   

 • Območje Vrtca Pedenjped, enote Zadvor ob Cesti II. grupe odredov in območje OŠ Sostro

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 9.707 €

  Na območju Vrtca Pedenjped, enote Zadvor smo na Cesti II. grupe odredov dvignili robnike in postavljene ograje, na območju OŠ Sostro smo na Cesti II. grupe odredov zvišan robnik.