Osrednje ljubljansko pokopališče Žale

v teku

Zaključek projekta: 2023

Opis projekta

Pokopališče Žale je za slovensko kulturo izjemnega pomena. Zaradi svoje visoke kulturno-zgodovinske in umetniške vrednosti pa je eno najlepših tudi med evropskimi pokopališči.

Žale so pomembne tudi iz hortikulturnega vidika. Bogata flora zaokroža njihovo podobo in jim daje poseben estetski pomen.

S pokopališčem upravlja družba ŽALE, d. o. o., - mestni pogrebni zavod, ki ima dolgoletno tradicijo, saj je pričel poslovati že pred več kot 100 leti, natančneje leta 1914. Danes so družba, ki je visoko cenjena, ne samo v domačem, pač pa tudi v mednarodnem prostoru.

Poleg pokopališča Žal družba ŽALE upravlja še z 17 pokopališči v Mestni občini Ljubljana: Dravlje, Rudnik, Stožice, Štepanja vas, Vič, Bizovik, Šentvid, Polje, Sostro, Črnuče, Šmartno pod Šmarno goro, Šentjakob, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel.

Projekt vključuje

 • Pokopališče Žale bomo širili

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  Širitev pokopališča Žale bomo izvedli v štirih fazah - dokončali bomo hortikulturno potezo in nov vhodni portal z osrednje aleje med starimi in novimi Žalami, izvedena bodo nova grobna polja za klasične pokope, nove grajene strukture za žarne pokope, uredili pa bomo tudi 8.900 m2 novih površin obodnega parka z delom za raztros pepela. Skupaj je predvidenih več kot 2.000 novih žarnih grobov.

  Več o projektu +

  Zanimiv gradbeno-tehnični izziv za inženirja gradbenih del Saliha Bajrića z ekipo predstavlja Gaj spomina: gre za izredno oblikovno zasnovo več stebrov z vutami organskih oblik, ki bodo izvedeni v monolitnem betonu.

  Projekt širitve predstavlja zaključevanje južnega dela Novih Žal ob Poti med lipami in Tomačevski cesti, prostorsko in oblikovno pa sledi prvotni prvonagrajeni arhitekturni natečajni rešitvi avtorja in projektanta akademika Marka Mušiča. Projekt temelji na dolgoletnih prizadevanjih za odkup zemljišč ter končnem odkupu, ki smo ga izvedli v letu 2016.
  Po obsežni pripravi projektne dokumentacije, pridobitvi gradbenega dovoljenja v letu 2017, pripravi izvedbenih načrtov, recenziranju projektne dokumentacije ter izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca v letu 2018 smo v letu 2019 pričeli z deli na terenu. Dostop do gradbišča in s tem glavnina logistike za izvajanje 1. faze je organizirana s Koželjeve ulice, zato gradnje na območju Žal občanke in občani ob obisku osrednjega pokopališča praktično ne zaznajo.
  Proračunska sredstva so in bodo tudi v prihodnje načrtovana skladno z dinamiko izvajanje gradnje.

 • Sanirali smo mrliške vežice na Plečnikovih Žalah

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 303.068 €

  Od tega je 92.204 EUR sredstev Ministrstva za kulturo. Navedeni vrednosti sta brez DDV.

  Na Plečnikovih Žalah smo v letu 2019 obnovili prvih pet mrliških vežic: Sv. Janeza, Sv. Marije in Sv. Jakoba, Sv. Petra ter Sv. Ahaca. Vežice so obnovljene v skladu s kulturnovarstvenimi smernicami ZVKD in restavratorsko-konservatorskim načrtom. Obnova se bo fazno nadaljevala še v naslednjih letih, ko se bo obnovilo še preostalih devet vežic in molilnico.
  Avtor poslovilnega kompleksa je arhitekt Jože Plečnik. Vrt vseh svetih - Plečnikove Žale so kulturni spomenik državnega pomena in nosilec znaka Evropska dediščina iz medvladne iniciative, že nekaj let pa potekajo tudi prizadevanja za njihov vpis na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.
  Glavni projektant je AIR d.o.o., odgovorni vodja projekta pa Jože Peterkoč u.d.i.a..

 • Kerševanove Žale so dobile nov nadstrešek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 202.470 €

  Vrednost del brez DDV.

  Poslovilno dvorano in vežice na novih Žalah smo nadgradili z novim nadstreškom s stekleno streho in jekleno konstrukcijo, ki udeležencem pogrebnih svečanosti nudi zaščito pred različnimi neugodnimi vremenskimi vplivi (dežjem, snegom, soncem).

  Hkrati smo obnovili tudi osrednji del prostora pred poslovilnimi objekti, na katerega smo postavili veliko leseno okroglo klop.

  Glavni projektant: KARLOVŠEK d.o.o..

 • Obnovili smo sprevodno pot in levo stavbo s propileji

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 345.662 €

  Vrednost je brez DDV.

  Obnovili smo sprevodno pot in levo stavbo s propileji. Uredili smo poti in nadgradili GIS.

 • Obnovili smo sprevodno pot, levo stavbo s propileji

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 539.947 €

  Vrednost je brez DDV.

  Obnovili smo sprevodno pot, levo stavbo s propileji in tlak pred alejo. Tlakovali smo poti, uredili Gaj spomina II ter razširili javno razsvetljavo.

 • Sprevodna pot je obnovljena

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 764.257 €

  Vrednost je brez DDV.

  Obnovili smo sprevodno pot, komunalne točke D, tlak (Gaj spomina), prostor za svojce (Kreševanove Žale) in tlakovali poti. Izvedli smo hidroizolacijo strehe in uredili Plečnikove mizarske delavnice.

 • V letu 2014 smo med drugim tlakovali poti in uredili zbirni prostor za ločevanje odpadkov

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 510.795 €

  Vrednost je brez DDV.

  Tlakovali smo poti, uredili zbirni prostor za ločevanje odpadkov (nadstrešek), obnovili zid na pokopališču Žale - C, asfaltne površine, sprevodne poti (PST), komunalne točke D ter Plečnikove mizarske delavnice. Uredili smo prostor za raztros pepela, vzpostavili podstavke za kolesa in nadgradili video nadzor.

 • Tlakovali smo poti, obnovili stebre plamenic in izvedli še druga dela

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 518.121 €

  Vrednost je brez DDV.

  Tlakovali smo poti, obnovili stebre plamenic, sprevodno pot, propileje in sanitarije za invalide. Uredili smo zbirni prostor za ločevanje odpadkov skupaj z nadstreškom, prostor za raztros pepela in nadgradili GIS. Delno smo obnovili tudi mizarske delavnice.

 • Obnovili smo zgradbe Plečnikovih propilej in izvedli še nekaj drugih del

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 467.885 €

  Vrednost je brez DDV.

  Tlakovali smo poti, sanirali stebre plamenic, uredili vertikalno hidroizolacijo objekta, zbirni prostor za ločevanje odpadkov in označevalni sistem na pokopališču. Obnovili smo zgradbe Plečnikovih propilej in prebili zid na pokopališču Žale.

 • Razširili smo klasični del pokopališča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 3.177.928 €

  Vrednost je z DDV.

  Ljubljana je z novim delom pokopališča, ki je namenjen izključno klasičnim pokopom in se razteza na površini 16.000 m2, pridobila 1.273 grobov, od tega 1.258 enojnih in 15 povečanih v objektu. Delastaizvajala GP Holding d.d. Ljubljana ter Kraški zidar d.d. iz Sežane. Zgrajeno število grobovbimoralo zadoščati za 8 do 10 let.

  Več o projektu +

  Projekt vključuje nujne spremljajoče ureditve, poti pokopališča, vhode v grobna polja in komunalne točke, paviljon z navčkom, zvonom poslednjega slovesa, gaj spomina v obodnem parku, območju razsipa pepela, in del obodnih ozelenjenih kaskad.
  Poti pokopališča se z drevoredi, ki jim dajejo imena, z ozelenjenimi obrobami, ki zastirajo poglede v grobna polja, s parapeti in obdelavo tal v oblikovanju in materialih navezujejo na že urejeni del pokopališča. Vhode v grobna polja posebej zaznamujejo izbrani stihi Kajetana Koviča, Ivana Minattija in Cirila Zlobca.

 • Tlakovali smo poti, obnovili javne sanitarije na Plečnikovih Žalah ter vhode na pokopališču

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 347.187 €

  Tlakovali smo poti, obnovili javne sanitarije na Plečnikovih Žalah ter vhode na pokopališču D. Obnovili smo tudi luči ob Tomačevski cesti, uredili Plečnikove mizarske delavnice ter zbirni prostor za ločevanje odpadkov.

 • Poskrbeli smo za novo osvetlitev Plečnikovih Žal – Vrta vseh svetih

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 42.000 €

  Vrednost je brez DDV.

  Projekt obsega novo osvetlitev Plečnikovih Žal – Vrta vseh svetih. Nova osvetlitev pomeni sodoben pristop k poudarjanju najpomembnejših elementov Propiljeja in Molilnice. Za osvetlitev je uporabljena najsodobnejša tehnologija LED svetil, ki porabijo samo 10 odstotkov prej porabljene energije štirih energijsko potratnih reflektorjev. Postavitev novih svetil je izvedena tako, da svetlobno ne onesnažuje okolja. 

 • Obnovili smo sanitarije, uredili prostor za raztros pepela in prostor za zbiranje odpadkov

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 62.774 €

  Vrednost je brez DDV.

  Obnovili smo sanitarije, uredili prostor za raztros pepela in prostor za zbiranje odpadkov.

 • Zgradili smo žarno pokopališče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 1.904.807 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega izgradnjo žarnega grobnega polja. V žarnem grobnem polju se nahajata predel za talne grobove in območje žarnih paviljonov z žarnimi nišami, skupno 1700 grobov. Grobno polje v tej fazi izvedbe zajema površino 6500 m2.

 • Tlakovali smo poti in uredili prostor za raztros pepela

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 116.145 €

  Vrednost je brez DDV.

  V letu 2009 smo tlakovali poti in uredili prostor za raztros pepela.

 • Prenovili smo vratarnico in uredili prostor za za sprejem strank

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 220.104 €

  Vrednost je brez DDV.

  V letu 2008 smo prenovili vratarnico in uredili prostor za za sprejem strank. Tlakovali smo poti in uredili prostor za raztros pepela.