ponedeljek, 3. 9. 2018

Ali ste vedeli: V šolskem letu 2018/19 bomo vzpostavili program za otroke z avtističnimi motnjami ter za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami

V letošnjem letu bo na Osnovni šoli Franceta Bevka potekal prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom.

Na Osnovni šoli Franceta Bevka se bo tudi s podporo in sodelovanjem Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2018/19 ter na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport uresničilo izvajanje prilagojenega programa z enakovrednih izobrazbenim standardom, s katerim se v okviru rednega programa osnovne šole vzpostavlja tudi program za otroke z avtističnimi motnjami ter za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami.

Program bo izvajal Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, učenci, ki bodo vključeni v manjše oddelke – do 5 otrok, pa bodo tako šolo lahko obiskovali bližje svojemu domu, predvsem pa bodo imeli več možnosti za povezovanje s sovrstniki in boljše pogoje za uspešno, postopno prehajanje v redne oddelke. 

Ravnateljica OŠ Franceta Bevka je pojasnila, zakaj bo program potekal prav na njihovi šoli. "Na OŠ Franceta Bevka smo se odločili, da medse sprejmemo oddelka ZGNL, ker je delo z otroki s posebnimi potrebami v naših rednih oddelkih pripeljalo do tega, da smo razvili posebno občutljivost tako do otrok s posebnimi potrebami kot tudi do vseh ostalih. Poleg tega, da uresničujemo poslanstvo osnovne šole, da vsem zagotavljamo enake pogoje in spodbudno učno okolje, si resnično prizadevamo za upoštevanje in spoštovanje otrokove enkratnosti. Prav vsi so deležni naše skrbi, kar učencem povečuje občutek sprejetosti in daje motivacijo za učenje. Verjamemo tudi, da je prava pot inkluzije tako, kot se jo lotevamo zdaj, in sicer otrokom s posebnimi potrebami bo omogočeno, da se bodo lahko učili s sebi primernim tempom in pomočjo učiteljev strokovnjakov, hkrati pa bodo imeli možnost socializacije z učenci naših rednih oddelkov."

V Mestni občini Ljubljana na tak način skupaj omogočamo izboljševanje osebnih kompetenc otrok kot pedagoških delavcev, vsebinsko pa nadaljujemo program, ki smo ga začeli s predšolskim oddelkom za otroke z motnjami avtističnega spektra v novi enoti Pedenjcarstvo Vrtca Pedenjped.