18. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 14. 12. 2020 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

 5. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

 6. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2021 iz naslova povečanega obsega dela

 7. a) Predlog Spremembe Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (TUS-StrMOL) 2014-2020
  b) Predlog Spremembe Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (IN TUS MOL 2014-2020)

 8. Predlog Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija 2021-2027

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 10. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Lutkovnega gledališča Ljubljana za obdobje 2021-2025

 11. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 12. Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu Odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana

 13. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020

 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek