10. seja Komisije za pobude občanov

Klub 15, Magistrat, Mestni trg 1, 11. 1. 2010 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 9. seje komisije z dne 5. 10. 2009

  2. Realizacija sklepov 9. seje z dne 5. 10. 2009

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb za obdobje oktober-december 2009

  4. Pritožba občanke Z. A. iz Ljubljane glede višine najemnine za grobove

  5. Pobuda Četrtne skupnosti Vič za osvetlitev Poti na jugovzhodnem delu Ljubljane (območja ČS Trnovo, ČS Rožnik, ČS Vič in ČS Rudnik)

  6. Vprašanje upravljavca stanovanjske soseske Mostec ob Koseškem bajerju glede izvajanja Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja Š/S 1/9 Ob Koseškem bajerju(Ur. L. RS, št. 40/97)

  7. Razno