Komisija za pobude občanov

 Komisija je bila imenovana na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019.

Naloge

  • obravnava pobude in druge vloge občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju odlokov in drugih aktov sveta,
  • vsake tri mesece obravnava županova poročila o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb,
  • obvešča organe sveta o pojavih, ki nastajajo pri izvrševanju predpisov MOL, in mu predlaga ustrezne ukrepe,
  • opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.