Organizacijske enote v sestavi

Odsek za razvojne projekte

Naloge in aktivnosti, ki jih izvaja Odsek za razvojne projekte:

 • vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih MOL;
 • pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja MOL v povezavi z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije ter drugimi državnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter inštitucijami s področja razvoja;
 • usklajuje in vodi aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnosti in združenj;
 • zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe mestne uprave;
 • opravlja naloge v zvezi s skrbništvom nad celostno grafično podobo MOL;
 • skrbi za izvajanje raziskav za potrebe MOL;
 • izvaja koordinacijo raziskovalnih potreb ostalih organov mestne uprave in vodi podatkovno bazo raziskovalnih nalog in projektov;
 • skrbi za sofinanciranje znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov;
 • opravlja naloge na področju splošne promocijsko - informativne dejavnosti MOL in v ta namen pripravlja publikacije, gradiva in druge promocijske vsebine.

Odsek za investicije

Naloge in aktivnosti, ki jih izvaja Odsek za investicije:

 • vodi, organizira in koordinira delo na investicijah visokih gradenj v okviru MOL;
 • usklajuje in vodi aktivnosti pri pripravi in izvedbi arhitekturnih natečajev;
 • usklajuje in vodi aktivnosti z izdelovalci investicijske dokumentacije;
 • usklajuje in vodi aktivnosti s projektanti pri izdelavi projektne dokumentacije;
 • pridobivanje upravnih dovoljenj;
 • usklajuje in vodi aktivnosti pri postopkih za izbor izvajalcev pri gradnji;
 • vodenje izvajanja investicij do končne predaje objekta uporabniku.

Referat za statistiko