Služba za razvojne projekte in investicije

Naloge, ki jih opravlja Služba za razvojne projekte in investicije so naslednje:

 • vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih MOL,
 • pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja MOL v povezavi z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije,
 • usklajuje in vodi aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnosti in združenj,
 • sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja,
 • zagotavlja izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja MOL, razen tistih, za katere je s tem odlokom ali posebnim predpisom določeno drugače,
 • zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe mestne uprave,
 • opravlja naloge skrbništva nad Celostno grafično podobo MOL,
 • skrbi za izvajanje raziskav za potrebe MOL,                        
 • skrbi za koordinacijo raziskovalnih potreb ostalih organov mestne uprave,
 • vodi podatkovno bazo raziskovalnih nalog in projektov,
 • skrbi za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih publikacij in posvetov,
 • opravlja naloge na področju splošne promocijsko – informativne dejavnosti MOL in promocijskih gradiv v ta namen.   

Organizacijske enote v sestavi:

 • Odsek za razvojne projekte
 • Odsek za investicije
Več o organizacijskih enotah Službe za razvojne projekte in investicije