Sekretariat Mestne uprave MOL

Naloge Sekretariata mestne uprave so:

 • Opravlja naloge za direktorico Mestne uprave MOL.
 • Opravlja naloge na področju upravljanja s kadrovskimi viri.
 • Načrtuje, usmerja, organizira in spremlja izobraževanje in strokovno usposabljanje zaposlenih v mestni upravi.
 • Opravlja naloge na področju sistema plač v mestni upravi in zagotavlja podatke za obračun plač in drugih osebnih prejemkov.
 • Opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela mestne uprave in sistemizacijo delovnih mest.
 • Opravlja naloge za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 • Opravlja naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom, naloge vložišča ter naloge sprejemne in informacijske pisarne.
 • Načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega materiala, računalniške opreme ter prevoznih in drugih sredstev za potrebe mestne uprave in organov MOL.
 • Zagotavlja organizacijo in delovanje arhiva in knjižnice.
 • Zagotavlja tiskanje in razmnoževanje gradiv za potrebe MOL.
 • Zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe Mestne uprave MOL.
 • Skrbi za informacijsko povezljivost MOL s pravnimi osebami, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je MOL.
 • Spremlja in sodeluje pri usklajevanju novih rešitev na področju geografskega informacijskega sistema.
 • Opravlja naloge s področja informacijske varnostne politike MOL.
 • Vzdržuje in razvija računalniške aplikacije in tehnično vzdržuje skupne večnamenske baze podatkov.

 

Organizacijske enote v sestavi:

 • Center za informatiko MOL
 • Odsek za upravljanje s kadri
 • Odsek za splošne zadeve
Več o organizacijskih enotah Sekretariata Mestne uprave