Organizacijske enote v sestavi

Odsek za socialno varstvo

Glavnino nalog, ki jih v MOL izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi. Od sredstev, ki jih MOL namenja področju socialnega varstva, je večina namenjena izvajanju zakonskih obveznosti, ostalo pa sofinanciranju socialnovarstvenih programov, socialnim transferjem po Odloku o denarni pomoči ter zaposlitvam v programih javnih del.

Strateške usmeritve MOL na področju socialnega varstva za obdobje do 2020 so oblikovane na osnovi državnih in občinskih predpisov. Opredeljene so v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013 do 2020, ki jo je maja 2013 sprejel Mestni svet MOL. Poleg tega so konkretne aktivnosti opredeljene tudi v naslednjih akcijskih načrtih:

 • Akcijski načrt "Ljubljana - občina po meri invalidov" za obdobje od 2019 do 2020,
 • Akcijski načrt "Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana" za obdobje od 2019 do 2022,
 • Akcijski načrt "Starosti prijazna Ljubljana" za obdobje od 2016 do 2020.

Zakonsko opredeljene naloge:

 • zagotavljamo in subvencioniramo storitev pomoč družini na domu, 
 • plačujemo in doplačujemo stroške oskrbe v zavodih za odrasle - domovih za starejše in v posebnih socialno varstvenih zavodih,
 • financiramo družinske pomočnike,
 • neposredno spremljamo delovanje javnega zavoda Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, katerega ustanovitelji smo ter koncesionarja.

Občinske denarne pomoči:

 • zagotavljamo in izplačujemo sredstva za denarne pomoči Mestne občine Ljubljana na podlagi Odloka o denarni pomoči.

Odsek za zdravje

Na Odseku za zdravje opravljamo naloge, ki so opredeljene v predpisih s področja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter lekarniške dejavnosti ter sofinanciramo izvajanje programov varovanja zdravja preko vsakoletnih javnih razpisov.

Zakonsko določene naloge:

 • določamo in zagotavljamo mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, ki vključuje osnovno zdravstveno dejavnost (splošna medicina, šolska medicina, pediatrija, zobozdravstvo odraslih, zobozdravstvo otrok in mladine, ginekologija, fizioterapija, patronažna zdravstvena nega, nenujni reševalni prevozi, zdravstvena vzgoja itd.) in lekarniško dejavnost,
 • neposredno spremljamo delovanje javnih zavodov Zdravstveni dom Ljubljana in Lekarna Ljubljana, katerih ustanovitelji smo, in koncesionarjev na primarni ravni,
 • vodimo postopke podeljevanja koncesij za osnovno zdravstveno in lekarniško dejavnost,
 • plačujemo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Upravičenost do plačila prispevka po 21. točki 15. člena zakona ugotavlja pristojni center za socialno delo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po 24. točki 15. člena pa MOL,
 • zagotavljamo mrliško pregledno službo in financiranje anonimnih pokopov.