Oddelek za ravnanje z nepremičninami

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, so za Oddelek za ravnanje z nepremičninami predvidene naslednje naloge:

 • Opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem MOL,
 • Opravlja naloge upravljanja z zemljišči, s poslovnimi stavbami in prostori, ki jih MOL oddaja v najem, s poslovnimi stavbami in prostori v uporabi mestne uprave in organov MOL in počitniškimi objekti za potrebe zaposlenih v MOL, razen nalog, za katere so pristojni drugi organi mestne uprave,
 • Opravlja naloge za zemljiško knjižno urejanje vsega nepremičnega premoženja,
 • Opravlja naloge zemljiške politike MOL in naloge v zvezi z opremljanjem zemljišč,
 • Opravlja naloge za določitev statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra,
 • Zagotavlja podatke za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture, ki se gradi v okviru opremljanja zemljišč za gradnjo,
 • Načrtuje izgradnjo nadomestnih objektov v zvezi s pridobivanjem in opremljanjem stavbnih zemljišč,
 • Opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka na premoženje MOL,
 • Odmerja komunalni prispevek,
 • Opravlja naloge za razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi,
 • Zagotavlja izvajanje geodetskih del, potrebnih za urejanje nepremičnin MOL, ter sodeluje z državnimi organi pri izvajanju geodetskih del iz pristojnosti države,
 • Vodi postopke za uveljavljanje zakonite predkupne pravice,
 • Vodi evidenco nepremičnin v lasti MOL.

Organizacijske enote v sestavi

 • Odsek za razpolaganje z nepremičninami
 • Odsek za evidenco nepremičnin in zemljiškoknjižno urejanje
 • Odsek za geodetske storitve
 • Odsek za urbano ekonomiko
Več o organizacijskih enotah Oddeleka za ravnanje z nepremičninami