četrtek, 30. 8. 2018

Pripravljeni smo na novo šolsko leto

Na Mestni občini Ljubljana se aktivno pripravljamo na novo šolsko leto. Skrbimo za kakovostne razmere v šolah in vrtcih, za vpis otrok v javne vrtce in osnovne šole, za investicije in energetsko sanacijo stavb vrtcev in šol ter za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov. Z infrastrukturnimi ureditvami in s preventivnimi akcijami pa zagotavljamo varnost otrok, najmlajših in najranljivejših udeležencev v prometu.

JAVNI VRTCI MOL 

V šolskem letu 2018/2019 bo v ljubljanske javne vrtce vključenih 13.582 otrok. Vključenost otrok v vrtce je bila v preteklem šolskem letu 92,3 %, medtem ko je bila po podatkih SURS-a za Republiko Slovenijo vključenost otrok v vrtce 80,4 %.

Ljubljanski javni vrtci so za šolsko leto 2018/2019 do 29. 8. 2018 sprejeli 3.501 otrok, in sicer 2.961 otrok prvega starostnega obdobja in 540 otrok drugega starostnega obdobja. Na dan 29. 8. 2018 je potekal postopek podpisa pogodbe še za 45 otrok, ki so še na centralnem čakalnem seznamu (CČS).

Na CČS za šolsko leto 2018/2019 je bilo na dan 29. 8. 2018 še 236 otrok prvega starostnega obdobja, in sicer 37 otrok, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v MOL in stalnost bivanja, 66 otrok s stalnim prebivališčem v MOL z vsaj z enim od staršev, vendar brez stalnosti bivanja, ter 94 otrok iz drugih občin ter 39 otrok, katerih starši so trikrat zapored odklonili ponujeno prosto mesto z vrtcem in so uvrščeni na zadnje mesto CČS. Že peto leto v Ljubljani zagotavljamo vsem staršem s pogoji javni vrtec že v spomladanskih mesecih (stalno prebivališče in stalnost bivanja v MOL, starostni pogoj ter izbira kamorkoli). Ocenjujemo, da bodo vsi otroci iz MOL s stalnim prebivališčem vsaj enega od staršev v MOL, ne glede na stalnost, in z izpolnjenim starostnim pogojem s 1. 9. 2018, dobili mesto v javnem vrtcu, razen če želijo otroka vpisati v točno določen vrtec oziroma enoto vrtca. 

Od 37 otrok s stalnim prebivališčem v MOL in s stalnostjo bivanja ima  samo 1 otrok izbrano možnost katerikoli vrtec, vendar starši želijo točno izbrano enoto vrtca.

Na dan 29. 8. 2018 na CČS je za šolsko leto 2017/2018 še pet otrok drugega starostnega obdobja. Starši teh otrok so že prejeli ponudbo za podpis pogodbe, vendar so jo zavrnili.
Vrtci so do 29. 8. 2018 prejeli skupaj 249 odpovedi vlog (lani 330). Zaradi odpovedi ponujenega mesta in preoblikovanja skupin se prosta mesta še pojavljajo, zato vrtci staršem dnevno pošiljajo vabila k podpisu pogodb.

V javnih vrtcih v Ljubljani cena oskrbe otrok ostaja nespremenjena že zadnjih 10 let.

vrtec Pedenjped
Nov vrtec v Kašlju.

Pridobivanje novih prostih mest v vrtcih MOL

23 ljubljanskih javnih vrtcev je v začetku šolskega leta 2017/2018 delovalo v 779 oddelkih. Z odprtjem enote Pedenjcarstvo Vrtca Pedenjped smo pridobili 8 novih oddelkov. Z novim šolskim letom 2018/2019 se v novo enoto Pedenjcarstvo Vrtca Pedenjped selita 2 oddelka Vrtca Pedenjped, ki sta začasno (zaradi novogradnje) delovala v stari OŠ Polje; na OŠ Nove Fužine, kjer je delovalo 5 oddelkov Vrtca Pedenjped, bo zaradi prostorske stiske en oddelek vrtca manj. V vrtcih MOL posvečamo posebno skrb otrokom s posebnimi potrebami, ki iz vidika razvoja nujno potrebujejo zagotovljeno varstvo in ustrezen program, zato odpiramo nov razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami v okviru Vrtca Zelena jama v enoti Vrba. Z začetkom letošnjega šolskega leta bo tako delovalo 785 oddelkov v javnih vrtcih MOL.

Večji projekti v letu 2018:

 • Vrtec Pedenjped, nova enota Pedenjcarstvo z 8 oddelki – sofinanciranje investicije s strani MIZŠ ter nepovratne finančne spodbude Eko sklada (zaključeno);
 • sanacija notranjih prostorov Vrtca Zelena jama, enota Vrba (v izvajanju, zaključeno bo septembra 2018);
 • dokončanje celovite sanacije Vrtca Najdihojca, enota Čenča (v izvajanju, zaključeno bo septembra 2018);
 • dokončanje celovite sanacije Vrtca Otona Župančiča, enota Mehurčki (v izvajanju, zaključeno bo septembra 2018);
 • sanacija notranjih prostorov Viški vrtci, enota Jamova (v izvajanju, zaključeno bo septembra 2018);
 • odkup zemljišča in ureditev igrišča za potrebe Vrtca Galjevica, enote Jurček (v izvajanju, zaključeno bo letos).

vrtec Jelka
Energetsko saniran Vrtec Jelka

V okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-1 za energetsko prenovo javnih stavb v lasti MOL, v katerega je vključenih 48 objektov, od tega 10 objektov vrtcev, se izvajajo ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti v naslednjih vrtcih:

 • Vrtec Vodmat – enota Bolgarska (zaključeno 2017);
 • Vrtec Kolezija – enota Kolezija (zaključeno 2017);
 • Vrtec Najdihojca – enota Čenča (zaključeno 2018);
 • Vrtec Otona Župančiča – enota Ringaraja (zaključeno 2017);
 • Vrtec Vodmat – enota Klinični center (zaključeno 2017);
 • Vrtec Zelena jama – enota Zelena jama (zaključeno 2017);
 • Vrtec Pedenjped – enota Zalog (zaključeno 2017);
 • Vrtec H.C. Andersen – enota Lastovica (zaključeno 2018);
 • Vrtec Jelka – enota Jelka (zaključeno 2018);
 • Vrtec Otona Župančiča – enota Mehurčki (zaključeno 2017).

Večji projekti MOL v vrtcih v letu 2018, sofinancirani prek javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin:

 • energetska sanacija Vrtca Vodmat, enota Vodmat (zaključeno avgusta 2018);
 • energetska sanacija Vrtca Mladi rod, enota Čira čara (zaključeno avgusta 2018).

MOL v vrtcih načrtuje investicije v naslednje projekte:

 • Vrtec Trnovo – rušitev in novogradnja (2019/2020);
 • Vrtec Pedenjped – izgradnja večnamenskega prostora ob enoti Zalog, Cerutova 6 (2020),
 • Vrtec Zelena jama, enota Vrba – izgradnja večnamenskega prostora z razvojnim oddelkom (2020);
 • prenova kuhinje Vrtca Črnuče, enote Ostržek – sofinanciranje investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v izvajanju, zaključeno 2019).

Investicijski načrt bo v prihodnje smiselno prilagojen glede na dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vrtcih. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska vzdrževalna dela na objektih vrtcev, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

OSNOVNE ŠOLE V MOL

Število ljubljanskih osnovnošolcev se v letu 2018/2019 povečuje, in sicer bo v javnih in zasebnih osnovnih šolah na območju Mestne občine Ljubljana 601 učenec več kot v preteklem šolskem letu. Tako se bo na območju Ljubljane izobraževalo 25.091 osnovnošolcevv 1.105 oddelkih. V javne osnovne šole bo vključenih 24.046 učencev, ki bodo razporejeni v 1.060 oddelkov. V šolskem letu 2018/2019 bo v ljubljanskih javnih osnovnih šolah 15 oddelkov več kot preteklo šolsko leto.
Po en oddelek več kot preteklo šolsko leto bodo imele: OŠ Bežigrad, OŠ Danile Kumar, OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Franceta Bevka, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Miška Kranjca, OŠ Nove Jarše, OŠ Polje, OŠ Prule, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Savsko naselje, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Vič in OŠ Vrhovci, na OŠ Kašelj pa bodo trije oddelki več. Na OŠ Božidarja Jakca bosta dva oddelka manj, na OŠ Martina Krpana pa en oddelek manj kot preteklo šolsko leto.

Povprečno število učencev v oddelku se bo v primerjavi s preteklim letom rahlo povečalo z 22,45 na 22,68.

 OS Kolezija
Učilnice čakajo na znanja željne učenke in učence

V primerjavi s preteklim šolskim letom se bo število prvošolcev zmanjšalo za 66 učencev, in sicer se bo 2.952 prvošolcev šolalo v 128 oddelkih javnih in zasebnih osnovnih šol na območju MOL. Skupno število oddelkov 1. razreda se bo v šolskem letu 2018/2019 v primerjavi s preteklim letom v ljubljanskih javnih in zasebnih osnovnih šolah zmanjšalo za tri oddelke. V petih javnih osnovnih šolah bo en oddelek prvega razreda več kot v preteklem šolskem letu (OŠ Franceta Bevka, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Nove Jarše, OŠ Spodnja Šiška in OŠ Vižmarje Brod), v osmih osnovnih šolah pa en oddelek prvega razreda manj kot v preteklem šolskem letu (OŠ Dravlje, OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Nove Fužine, OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Zadobrova). Kljub temu se naše osnovne šole polnijo, kajti šibkejše generacije devetošolcev zapuščajo osnovne šole (2.195), vpisujejo pa se močnejše generacije prvošolcev (2.952).

Povprečno število učencev v oddelku 1. razreda bo v primerjavi s preteklim šolskim letom rahlo upadlo, z 23,03 na 22,99.

V obdobju od 2008 do 2018 se je število osnovnošolcev v ljubljanskih javnih šolah povečalo z 19.815 na 24.046, kar pomeni, da naše šole letos obiskuje 4.231 učencev več kot pred desetimi leti. V MOL smo se že v preteklih letih odzvali na povečane potrebe po dodatnih prostorih v šolah z večjimi infrastrukturnimi posegi (prizidki na OŠ Vižmarje Brod, OŠ Zadobrova, OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Vide Pregarc, OŠ Zalog) ter z urejanjem novih učilnic z adaptacijami notranjih prostorov šol. Vsako leto smo povečali število oddelkov v osnovnih šolah; kapacitete šol smo od leta 2008 (944 oddelkov) do letos (1.060 oddelkov) povečali kar za 116 oddelkov. V letošnjem letu zagotavljamo dodatne prostore z dozidavo na OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Milana Šuštaršiča in OŠ Zadobrova, z adaptacijo in preureditvijo obstoječe telovadnice na OŠ n. h. Maksa Pečarja ter s sanacijo na OŠ Franca Rozmana Staneta. Tudi letos bo pouk učencev OŠ Polje začasno potekal v stari šoli Polje. Celostno – energetsko in statično – obnavljamo OŠ Jožeta Moškriča in energetsko saniramo objekt OŠ n. h. Maksa Pečarja. Za potrebe šole in četrtne skupnosti zaključujemo z izgradnjo športne dvorane na OŠ Vižmarje Brod in OŠ n. h. Maksa Pečarja. Na OŠ Franceta Bevka, OŠ Kolezija, OŠ n. h. Maksa Pečarja, OŠ Prule, OŠ Šmartno, OŠ Toneta Čufarja in OŠ Vič obnavljamo igrišča. Na OŠ Oskarja Kovačiča in OŠ Jožeta Moškriča obnavljamo kuhinjo. Ob statični sanaciji Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana na Vegovi 7 bomo zgradili koncertno dvorano.

Večji projekti v osnovnih šolah v letu 2018:

 • OŠ Franca Rozmana Staneta – nadaljevanje sanacije z zagotovitvijo manjkajočih šolskih prostorov, selitev kuhinje in jedilnice s pridobitvijo novega večnamenskega prostora, statična in energetska sanacija objekta in velike telovadnice (v izvajanju, zaključeno avgusta 2018);
 • OŠ Oskarja Kovačiča – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z izgradnjo prizidka, delna reorganizacija prostorov znotraj objekta in celovita obnova centralne kuhinje (zaključeno avgusta–oktobra 2018);
 • OŠ n. h. Maksa Pečarja – izgradnja nove športne dvorane (za potrebe šole in četrtne skupnosti), adaptacija in zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z rekonstrukcijo obstoječe telovadnice v nove učilnice, energetska sanacija obstoječega objekta šole in celovita ureditev zunanjega igrišča (v izvajanju, zaključeno oktober–november 2018);
 • OŠ Milana Šuštaršiča – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z dozidavo trakta treh učilnic (v izvajanju, zaključeno septembra 2018);
 • OŠ Zadobrova – rušitev z dozidavo severozahodnega dela šole za pridobitev novih učilnic s pripadajočo zunanjo ureditvijo (zaključeno avgusta 2018);
 • OŠ Jožeta Moškriča – celovita obnova – statična in energetska sanacija, sanacija kuhinje in jedilnice, sanacija elektro instalacij ter ureditev knjižnice in poslovnih prostorov (v izvajanju, zaključeno septembra 2018 );
 • OŠ Kolezija – ureditev igrišča na strehi novozgrajenega prizidka (v izvajanju, zaključeno bo septembra 2018);
 • OŠ Vižmarje Brod – izgradnja nove športne dvorane (za potrebe šole in četrtne skupnosti) z vsemi spremljevalnimi prostori (v izvajanju, zaključeno bo letos);
 • OŠ Vič – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z dozidavo dodatnih učilnic na Abramovi 26 (v pripravi, zaključeno bo letos).

V okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-1 za energetsko prenovo javnih stavb v lasti MOL, v katerega je vključenih 48 objektov, od tega 19 objektov šol, se izvajajo ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti v naslednjih šolah:

 • celovita energetska sanacija:
  • OŠ Danile Kumar – objekt 2 (zaključeno 2018);
  • OŠ Jožeta Moškriča (zaključeno 2018);
  • OŠ n. h. Maksa Pečarja – nova šola na Črnuški (zaključeno 2018);
  • OŠ n. h. Maksa Pečarja – stara šola na Dunajski (zaključeno 2017);
  • OŠ Nove Jarše (zaključeno 2017);
  • OŠ Polje (zaključeno 2018);
  • OŠ Sostro – podružnični šoli Besnica in Prežganje (zaključeno 2017);
  • OŠ Šmartno pod Šmartno goro;
  • OŠ Vič – stara šola na Tržaški (zaključeno 2017);
 •  delna energetska obnova:
  • OŠ Bežigrad (zaključeno 2017);
  • OŠ Božidarja Jakca (zaključeno 2017);
  • OŠ Dravlje (2017);
  • OŠ Franceta Bevka (zaključeno 2017);
  • OŠ Kette in Murn (zaključeno 2017);
  • OŠ Kolezija (zaključeno 2017);
  • OŠ Oskarja Kovačiča – stara šola (zaključeno 2017);
  • OŠ Savsko naselje (zaključeno 2017);
  • OŠ Sostro (zaključeno 2017);
  • OŠ Sostro – Podružnična šola Janče z vrtcem (zaključeno 2017).

MOL v osnovnih šolah načrtuje investicije v naslednje projekte:

 • OŠ Riharda Jakopiča – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z rekonstrukcijo in dozidavo velike telovadnice, statično sanacijo in reorganizacijo prostorov znotraj obstoječega objekta (2019/2020);
 • OŠ Vrhovci – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z morebitno dozidavo in preureditvijo zaradi novo zgrajene soseske Zeleni gaj na Brdu (2019/2020);
 • OŠ Miška Kranjca – izgradnja prizidka in preureditev prostorov znotraj obstoječe šole (2019/2020);
 • JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana – nakup je izveden, urejamo prostore na Šmartinski cesti (2018/2019);
 • Center Janeza Levca – rušitev knjigoveznice in izgradnja novih učnih delavnic (2018/2019);
 • OŠ Šentvid in Gimnazija Šentvid – celovita obnova šole z izgradnjo nove šolske telovadnice (2019/2020). Sledili bomo terminskemu planu prenove srednje šole, ki jo izvaja ministrstvo;
 • OŠ Spodnja Šiška – obnova kuhinje in jedilnice (2019).

Investicijski načrt bomo v prihodnje prilagajali glede na dinamiko vpisa otrok v šole. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska vzdrževalna dela na objektih šol, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

 

ŠTIPENDIRANJE V MOL

V šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, in sicer:

 • 16 štipendij za dijake;
 • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji;
 • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji;
 • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini;
 • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Razpis je bil objavljen 13. julija 2018 na naši spletni strani. Prijave z vsemi potrebnimi dokazili morajo dijaki oddati prek spletne aplikacije E-razpis za nadarjene dijake in študente MOL (spletne aplikacije E-razpis) do 5. septembra, študenti pa do 5. oktobra 2018.

 stipendisti MOL

PILOTNI PROJEKT v MOL – Prvi šolski zvezek

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in petimi ljubljanskimi osnovnimi šolami v šolskem letu 2018/2019 pristopila k pilotnemu projektu Moj prvi zvezek.

Moj prvi zvezek je večpredmetni zvezek, namenjen učencem in učiteljem 1. razreda osnovnih šol, ki s svojo zasnovo prvošolcem omogoča lažjo skrb za zvezek in enostavnejši pregled nad vsebino. Namenjen je uporabi pri pouku ali v podaljšanem bivanju predvsem v prvem šolskem polletju in od učiteljev ne zahteva prilagoditve učnega programa. Poleg črtastih, karo in brezčrtnih listov prvošolcem nudi zanimive naloge, pravljico, nalepke in pripomočke za lažje učenje zapisa črk in številk. Izjemna prednost tega zvezka je, da z vključitvijo gradiva treh predmetov razbremeni težo šolskih torb.

Zvezek so razvili in oblikovali na Naravoslovnotehniški fakulteti v avtorstvu Raše Urbas, Urške Stankovič Elesini in Nataše Qualizza s strokovno podporo pedagoških delavcev iz ljubljanskih osnovnih šol Tanje Hrkač, Andreje Absec in Helene Predalič. V šolskem letu 2017/2018 so ga že preizkusili prvošolci OŠ Franca Rozmana Staneta, letos se projektu še pridružujejo OŠ Vide Pregarc, OŠ Martina Krpana, OŠ Bežigrad in OŠ Riharda Jakopiča. V šolskem letu 2018/2019 je Mestna občina Ljubljana sodelujočim šolam zagotovila zvezke za vse učence prvih razredov, tako bo Moj prvi zvezek uporabljalo okrog 300 prvošolcev v Ljubljani.

Ljubljana bere

Ljubljana bere je projekt, s katerim na Mestni občini Ljubljana od leta 2008 spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig podpiramo in promoviramo vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavljamo dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V tem času smo s 13 vrhunskimi izvirnimi slovenskimi slikanicami obdarili že več kot 88.000 otrok.
Ljubljana se je leta 2015 pridružila Unescovi mreži kreativnih mest; kot mesto literature smo se zavezali, da bomo spodbujali inovativne pristope k spodbujanju branja in ohranjanju pomena knjige kot nosilke razvoja človeštva.

Ob začetku letošnjega šolskega leta bomo prvošolce obdarili s knjigo Andreja Rozmana Roze in Zvonka Čoha Pesmi iz rimogojnice, četrtošolce pa s slikanico Požar avtorice Neli Kodrič Filipić in ilustratorke Bojane Dimitrovski.

Akcija »PEŠBUS« na štirih ljubljanskih šolah

Letos smo uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje "Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v 2018", v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe in pridobili nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta Evropski teden mobilnosti 2018. Ob številnih aktivnostih, ki jih v Ljubljani vsako leto organiziramo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, bomo v šolskem letu 2018/2019 skupaj z nekaterimi osnovnimi šolami in ob podpori Inštituta za politiko prostora (IPOP) izvedli akcijo »Pešbus«, ki predstavlja že preizkušen in vedno bolj priljubljen način spremljane peš poti v šolo, spodbuja aktiven prihod učencev v šolo ter krepi sodelovanje in povezovanje med šolo, učenci, starši in drugimi deležniki. V letu 2018 bodo v akciji sodelovale OŠ Koseze, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Valentina Vodnika. Osrednji del aktivnosti bo potekal med 17. in 21. septembrom 2018.

Denarna pomoč MOL ob začetku šolskega leta

Na Mestni občini Ljubljana socialno šibkejšim meščankam in meščanom zagotavljamo denarno pomoč na osnovi Odloka o denarni pomoči. Do denarne pomoči iz proračuna MOL so upravičeni meščani in meščanke s stalnim bivališčem v MOL, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 % presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke. Vlogo za dodelitev pomoči morajo zainteresirani nasloviti na pristojni center za socialno delo, ki na osnovi kriterijev, določenih v prej omenjenem odloku, odloči o upravičenosti do pomoči.

Na Mestni občini Ljubljana nudimo denarne pomoči, ki so namenjene tudi otrokom:

 • delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in v srednji šoli;
 • kritje stroškov šole v naravi, letovanj/zimovanj osnovnošolcem (v višini cene storitve);
 • kritje stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (v višini cene storitve);
 • pomoč ob rojstvu otroka.

 

Prvošolčki, v Kinodvoru si lahko brezplačno ogledate film Moja žirafa, ki govori o neobičajnem prijateljstvu med dečkom in žirafo ter vznemirljivih spremembah, ki jih prinese vstop v šolo.
Režiserka Barbara Bredero ga je posvetila prvošolčkom, zato jih vabimo na brezplačen ogled filma! Vstopnice lahko prvošolčki prevzamejo pri blagajni Kinodvora, film bo na sporedu od 1. septembra naprej.

Strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev v vrtcih in osnovnih šolah

Na Centru Janeza Levca in Mestni občini Ljubljana v šolskem letu 2018/2019 nadaljujemo z dvoletnim strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018–2020.Izpopolnjevanje je namenjeno specialnim pedagogom, prof. defektologije, specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, socialnim pedagogom, pedagogom ali psihologom, ki želijo poglobiti strokovno znanje specialne pedagogike, ga prenesti v prakso in prilagoditi potrebam svojega delovnega okolja.

Ravnateljica ljubljanskega vrtca predsednica združenja ESHA

Mag. Barbara Novinec, ravnateljica Vrtca Galjevica, s 1. septembrom 2018 prevzema funkcijo predsednice krovne organizacije Evropskega združenja ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol ESHA (European School Heads Assotiation).

Realizacija proračuna MOL za področje predšolske vzgoje in izobraževanja

Od leta 2007 smo na Mestni občini Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami odprli 104 nove oddelke v vrtcih. Skupno bo v šolskem letu 2018/2019 v javnih vrtcih 785 oddelkov. Od leta 2008 naprej se je število oddelkov v osnovnih šolah povečalo za 116 oddelkov in bo v šolskem letu 2018/2019 štelo skupno 1.060 oddelkov. Od leta 2006 do 2019 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 1.046.611.645 EUR, od tega 243.172.340 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Podatki o realizaciji po posameznih letih so pripreti, prav tako tudi tabele o investicijsko vzdrževalnih delih v vrtcih in osnovnih šolah v Ljubljani.