torek, 14. 4. 2020

Pripojitev Osnovne šole Bičevje k Osnovni šoli Kolezija

V Mestni občini Ljubljana ves čas skrbimo za kakovostno vzgojo in izobraževanje. Da bi našim učencem še naprej zagotavljali visok standard poučevanja in boljše prostorske možnosti, smo se odločili za pripojitev OŠ Bičevje k OŠ Kolezija, ki jo bomo izvedli s 1. septembrom 2020.

Pripojitev enega javnega zavoda k drugemu ne pomeni ukinjanja samostojne šole in prenehanja izvajanja osnovnošolskega izobraževanja, temveč prekinitev delovanja OŠ Bičevje kot samostojne pravne osebe. S tem postane OŠ Kolezija pravna naslednica OŠ Bičevje, prevzema tako zaposlene kot učence, vstopa v pravna razmerja in pravni promet ter upravlja s prostori, v katerih je delovala OŠ Bičevje. Vsi zaposleni bodo ob pripojitvi ohranili svoja delovna mesta, odpuščanj ne bo.

Poleg tega se tudi šolski okoliš obeh šol združuje, kajti že sedaj se v posameznih ulicah v veliki meri okoliša prekrivata (npr. Cesta v Mestni log, Gerbičeva ulica, Jamova, Mencingerjeva, Tržaška in Vipavska cesta).

Že dlje časa opažamo, da se svet šole na OŠ Bičevje po izteku mandata ravnatelja odloča za zamenjavo, tudi v primerih, ko so svoje delo opravljali zelo dobro. Prav dolgoročna stabilnost in varnost v pedagoškem procesu predstavlja pravo podlago za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti pedagoškega dela. V šoli delujejo tudi izjemni učitelji, katerih učenci osvajajo mednarodne nagrade, in jim bo z združitvijo z OŠ Kolezija ponujena možnost še bolj kakovostnega dela. Po pripojitvi pa bo OŠ Kolezija vodila sedanja ravnateljica šole.

Osnovna šola Kolezija se že daljše obdobje srečuje s pomanjkanjem dodatnih prostorskih kapacitet, kar smo reševali s prizidavo in preurejanjem različnih prostorov v učilnice. Na šoli ni več mogoče povečati prostorskih možnosti, saj smo izrabili ves razpoložljivi prostor tako v zgradbi kot v šolskem območju. Zato bodo v naslednjem šolskem letu 2020/21 trije oddelki prvega razreda gostovali v šolski stavbi, kjer je sedaj OŠ Bičevje, ki ima presežek učilnic, šoli pa sta med seboj oddaljeni le nekaj sto metrov. Da bi zagotovili dodatne prostorske možnosti in tako omogočili še kakovostnejše izvajanje pouka, nadaljujemo z načrti za izgradnjo novega objekta za potrebe šole in vrtca Kolezija (na območju sedanjega skladišča Festivala Ljubljana).

Po demografskih podatkih (zbirka SOKOL) bi moralo biti letos v OŠ Bičevje vključenih 689 učencev, v OŠ Kolezija pa 516. Vendar temu ni tako. Že dlje časa vpis, ne glede na rast števila rojstev, na OŠ Bičevje stagnira, na OŠ Kolezija pa se skokovito povečuje. Po podatkih za šolsko leto 2019/2020 je v OŠ Bičevje organiziranih 18 oddelkov in vanje vključenih 441 učencev, v OŠ Kolezija pa je v 23 oddelkih vključenih 566 učencev, kar kaže, da je ob večji formalni zmogljivosti obeh šol na OŠ Bičevje dejansko bistveno manj učencev in oddelkov, kot na OŠ Kolezija. Primerjava s šolskim letom 2009/10 kaže, da se je v tem obdobju število oddelkov na OŠ Bičevje zmanjšalo za en, na OŠ Kolezija pa povečalo za pet oddelkov. Na OŠ Bičevje je bilo v letu 2009/10 vpisanih 413 učencev, na OŠ Kolezija pa 397. Razlika med učenci, ki bi morali biti vpisani na OŠ Bičevje, in dejansko vpisanimi, znaša 248 učencev ali najmanj 10 oddelkov. Ta razlika se je z leti povečevala, kar je posledica odločitev staršev, da svoje otroke vpišejo na sosednjo OŠ Kolezija in druge šole. Trendi vpisa lahko za šolo, ki ima sedaj le 18 oddelkov, pomenijo slabo napoved za obstoj samostojne osnovne šole, saj na področju Slovenije in Ljubljane upada število rojstev, čeprav so na posameznih območjih tako vrtci kot šole še vedno prekomerno zasedeni.

V Mestni občini Ljubljana sicer deluje 48 javnih osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je MOL, od tega jih ima 47 določen šolski okoliš, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana pa zaradi posebnosti dela sprejema otroke ne glede na šolski okoliš, iz katerega prihajajo. Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo šol, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih šola skladno z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni.

Zaradi povečanega vpisa v osnovne šole od leta 2008 dalje smo povečali dodatne zmogljivosti posameznih osnovnih šol z večjimi infrastrukturnimi posegi ter z urejanjem novih učilnic in z manjšimi adaptacijami notranjih prostorov. V letu 2008 je delovalo 947 oddelkov, v šolskem letu 2019/20 pa se izvaja program v 1085 oddelkih, kar predstavlja dodatnih 138 oddelkov. Za investicije v vrtcih in šolah smo samo v lanskem letu namenili 113 mio evrov.

 

 

Preberite tudi: